หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-05-01
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดีครั้งที่ 4(24)/2561 
โดยมีวาระเรื่อง สรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในระบบ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควต้า  
สรุปการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง "กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอน และการประเมินผล" 
ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.