หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน
ข่าว ณ วันที่ : 2018-03-29
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2561
โดยมีวาระสำคัญอาทิ มหกรรมอุดมศึกษาไทย 4.0  สรุปผลการดำเนินการอนุกรรมการ 4 ชุด(4กิจกรรม/โครงการ)
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 205 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย