หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-03-28
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2561 โดยดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญ อาทิเช่น สรุปการอนุมัติสำเร็จการศึกษาที่นำเวียนเสนอคณะกรรมการพิจารณาฯ สรุปจำนวนผู้ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 (AEC)
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (AEC) และภาคการศึกษาฤดูร้อน/2560 (ระบบเดิม) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส