หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดทำปริญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
ข่าว ณ วันที่ : 2018-03-10
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมจัดทำปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 
ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม  2561 ณ ห้อง 11602/1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต