หัวข้อข่าว : ประชุมเพื่อวางแผนการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
ข่าว ณ วันที่ : 2018-03-07
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) 
สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ โดยดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการจัดรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
และ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมวางแผนการจัดรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย