หัวข้อข่าว : การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(23)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-03-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(23)/2561
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ข้อเสนอโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย
ความก้าวหน้าแนวทางการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ณ ห้องประชุมลิขิต 1  โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.