หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-03-02
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


วันที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม
มีวาระสำคัญ อาทิ การอนุมัติสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 บัญชีสรุปจำนวนรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 434 อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต