หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ (SDU Academic Forum) ในหัวข้อ การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงนวัตกรรมจากความต้องการของอุตสาหกรรม
ข่าว ณ วันที่ : 2018-02-15
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ (SDU Academic Forum) ในหัวข้อ การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงนวัตกรรมจากความต้องการของอุตสาหกรรม
เสวนากร โดย ผศ.ดร.ฐิตินาถ  สุคนเขตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงนวัตกรรมจากความต้องการของอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการกำหนดหัวข้อและการหาทุนในการทำวิจัย ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส