หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559
ข่าว ณ วันที่ : 2016-10-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 โดยมีวาระสำคัญอาทิ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (general education curriculum mapping) ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น.