หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ (SDU Academic Forum) ในหัวข้อ สื่อการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 กับการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย MEIJO ประเทศญี่ปุ่น
ข่าว ณ วันที่ : 2018-02-15
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :


 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ (SDU Academic Forum) ในหัวข้อ สื่อการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 กับการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย MEIJO ประเทศญี่ปุ่น
เสวนากร โดย นายวัชรพล  ปะป้าน นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ คือ สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในยุค Thailand 4.0 และประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย MEIJO ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส