หัวข้อข่าว : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-02-13
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร  การดำเนินการของหลักสูตรปี พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯลฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส