หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)/2561
ข่าว ณ วันที่ : 2018-02-06
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)/2561
โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  แนวทางการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมภายใต้ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ(CITC)กับการจัดการเรียนการสอน
สรุปจำนวนนักศึกษาที่ขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 และ 2/2560  กำหนดการจัดประชุมเสวนาวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมลิขิต 1  โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.