หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าว ณ วันที่ : 2018-01-30
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม
วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.00 น.  ณ ห้อง conference room3 ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ