หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการเสวนาวิชาการ ประจำปี 2561 (SDU Academic Forum)
ข่าว ณ วันที่ : 2018-01-25
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา เวลา 12.30 - 16.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการเสวนาวิชาการ ประจำปี 2561 (SDU Academic Forum)
หัวข้อ อัตลักษณ์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่ โดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน 
บรรยายพิเศษ อัตลักษณ์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในระยะเปลี่ยนผ่าน  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและพลอากาศตรี ดร.ทิพชัย  ทิพยุทธ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
การเสวนาวิชาการ  อัตลักษณ์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยโรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่
ผู้ร่วมเสวนา 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์ รักษาการตำแหน่งคณบดี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
                  2.อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
                  3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดชาย ชุติกาโม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์
                  4.อาจารย์ ดร. ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์
                  5.พลอากาศตรี ดร.ทิพชัย  ทิพยุทธ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร.ดนุสรณ์ กาญจนวงศ์ รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ฝ่ายวิชาการ
และการเสวนา สะท้อนมุมมองประสบการณ์ด้านการเรียนรู้โดย  ตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน