หัวข้อข่าว : ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
ข่าว ณ วันที่ : 2016-10-19
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2559 โดยมีวาระสำคัญอาทิประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  และกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ประสานงาน  ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น.