วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2018-10-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัด ประชุมประจำสำนักฯ ครั้งที่ 10(30)/2561
2018-10-18 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office)
2018-10-08 ประชุมคณะทำงานรายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ2559 ครั้งที่ 1/2561
2018-10-05 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะทำงานทวนสอบการจัดทำ มคอ.3-6 ครั้งที่ 2/2561
2018-10-02 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(29)/2561
2018-09-21 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 9(29)/2561
2018-09-17 ประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2018-09-07 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะทำงานทวนสอบการจัดทำ มคอ.3-6 ครั้งที่ 1/2561
2018-09-05 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2018-09-04 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(28)/2561
2018-08-30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 8(28)/2561
2018-08-23 ประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2018-08-10 คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มือชีพ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2018-08-09 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
2018-08-07 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(27)/2561
2018-07-31 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 7(27)/2561
2018-07-31 การอบรมเพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2018-07-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ​ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ครั้ง 3(9)/2561
2018-07-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้อนรับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2018-07-19 โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2018-07-12 สำนักส่งเสริมวิชาการฯจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
2018-07-12 สำนักส่งเสริมวิชาการฯจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาสังคมอารยชน
2018-07-12 คณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2018-07-11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2018-07-11 สำนักส่งเสริมวิชาการฯจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2018-07-10 อบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
2018-07-09 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2018-07-09 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
2018-07-05 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ/โรงเรียน
2018-07-03 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(26)/2561
2018-06-28 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6(26)/2561
2018-06-05 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(25)/2561
2018-06-04 แนะนำการศึกษารายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป นักศึกษาใหม่ รหัส 61
2018-05-31 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 5(25)/2561
2018-05-31 ประชุมคณะทำงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรใหม่) สำหรับนักศึกษารหัส 61
2018-05-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560
2018-05-24 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
2018-05-11 ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
2018-05-07 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานะเบียนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2018-05-01 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(24)/2561
2018-04-26 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 4(24)/2561
2018-03-29 คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป ภาคกลางตอนบน
2018-03-28 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(8)/2561
2018-03-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(23)/2561
2018-03-10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมจัดทำปริญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
2018-03-07 ประชุมเพื่อวางแผนการจัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรเดิม) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
2018-03-06 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(23)/2561
2018-03-02 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2561
2018-02-22 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 2(22)/2561
2018-02-15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ (SDU Academic Forum) ในหัวข้อ สื่อการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 กับการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย MEIJO ประเทศญี่ปุ่น
2018-02-15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ (SDU Academic Forum) ในหัวข้อ การสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงนวัตกรรมจากความต้องการของอุตสาหกรรม
2018-02-13 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)/2561
2018-02-06 ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(22)/2561
2018-01-31 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1(7)2561
2018-01-30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
2018-01-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดโครงการเสวนาวิชาการ ประจำปี 2561 (SDU Academic Forum)
2018-01-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 1(21)/2561
2018-01-11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานะทะเบียน จัดการประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (AEC)
2018-01-05 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมทำบุญตักบาตร ถวาย ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2561
2018-01-04 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(21)/2561
2017-12-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 12(20)/2560
2017-12-18 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559
2017-12-14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและการบูรณาการเข้ากับการเรียนในยุค thailand 4.0
2017-12-14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 7 หัวข้อ
2017-12-08 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมตรวจผลงานนักศึกษา SDU Innovation by young bloond รายวิชาความเป็นสวนดุสิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2017-12-07 ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 12(20)/2560
2017-11-23 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 11(19)/2560
2017-11-16 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ วางแผนรวยก่อนเกษียณ
2017-11-16 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 7 หัวข้อประสบการณ์การเข้าร่วมการจัดการเรียน การสอนแบบ Project-base ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
2017-11-08 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา (Suan Dusit Innovation by Young Blood) รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2017-11-07 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11(19)/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
2017-10-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 6 หัวข้อ ประสบการณ์การแข่งขัน สู่เส้นทางฝัน อาชีพ Chef
2017-10-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 7 หัวข้อ อาหารสมดุลย์
2017-10-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมผู้ประสานงานรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559
2017-10-10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมครั้งที่ 1(2)/2560
2017-10-10 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมหารือร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอบเขตของงานรายการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารการศึกษา (SDU-EDU 4.0) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา 5 ปี
2017-10-09 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมทดลองการใช้งานระบบจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม (Calender)
2017-10-05 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะทำงานประสานงานดำเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2017-10-03 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10(18)/2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
2017-09-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 9(17)/2560
2017-09-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA)
2017-09-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะทำงานทวนสอบการจัดทำ มคอ.3-6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้ง 2/2560
2017-09-18 ประชุมหารืองานดูแลจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
2017-09-14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ ก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่กับหัวใจที่โตกว่าเดิม
2017-09-14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 6 หัวข้อ เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความสำเร็จ
2017-09-07 การประชุมคณะทำงานการจัดทำ มคอ.3-6
2017-09-04 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 9(17)/2560
2017-08-31 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมรับฟังนโยบายและช่องทางในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา thai university central adminssion system TCAS ประจำปีการศึกษา 2561
2017-08-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 8(16)/2560
2017-08-17 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ อาจารย์ที่ฉันชื่อนชอบ
2017-08-17 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ คุณลักษณะของครูที่ดี
2017-08-11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรึกษาหารือระบบฐานข้อมูลอาจารย์ กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อหาแนวทางในการจัดสรรอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษา 2560
2017-08-10 ประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)
2017-08-10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำปีการศึกษาที่ 1/2560
2017-08-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) และรายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6)
2017-08-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8) และรายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8)
2017-08-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเรื่องการจัดสรรปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2560
2017-08-02 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดโครงการอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)”
2017-08-01 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6)
2017-08-01 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 8(16)/2560
2017-07-31 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 7(15)/2560
2017-07-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแนวการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ Active GE lecturers for active learning”
2017-07-20 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษาครั้งที่ 3 หัวข้อ ชีวิตผลิกผันจากดินสู่ดาว
2017-07-20 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ Active learning : simply to variety
2017-07-11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรับรายงานตัว นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
2017-07-05 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดงานทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทาน
2017-07-04 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 7(15)/2560
2017-07-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(6)/2560
2017-07-03 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมหารือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560
2017-06-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบแอดมิชชั่น) ปีการศึกษา 2560
2017-06-22 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6(14)/2560
2017-06-15 เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
2017-06-15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการครั้งที่ 2 หัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความเป็นผู้นำ”
2017-06-06 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 6(14)/2560
2017-05-31 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
2017-05-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 5(13)/2560
2017-05-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2017-05-05 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2017-05-03 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 4(12)/2560
2017-05-03 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 5(13)/2560
2017-04-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐครั้งที่ 1(1)/2560
2017-04-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ หัวข้อ กระบวนการบูรณาการ STEM ในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
2017-04-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา หัวข้อ “สร้างผลงานให้สร้างสรรค์ เรียนให้สนุก ในยุค Thailand 4.0”
2017-04-04 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 4(12)/2560
2017-03-23 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(11)/2560
2017-03-14 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2(5)/2560
2017-03-07 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 3(11)/2560
2017-02-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(10)/2560
2017-02-24 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับเชิญจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ให้ความรู้แก่นักศึกษา รหัส 59
2017-02-22 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1(4)/2560
2017-02-07 ประชุมคณบดีครั้งที่ 2(10)/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
2017-02-01 การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
2017-01-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 9(9)/2560
2017-01-10 ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
2017-01-06 ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560
2017-01-04 สวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2017-01-04 สวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2016-12-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 8(8)/2559
2016-11-15 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 -12.00 น.
2016-11-03 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559
2016-11-01 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 -16.00 น
2016-10-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 7(7)/2559
2016-10-27 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559
2016-10-26 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมหารือแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนติด F หรือ W และยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
2016-10-19 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
2016-09-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6(6)/2559
2016-09-14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2(3) 2559
2016-09-09 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ
2016-08-24 เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ กรณีจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2559 ณ ศูนย์การศึกษา ระนอง 2
2016-08-11 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
2016-08-09 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนและแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม
2016-07-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 4(4)/2559
2016-07-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)