วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2020-02-04 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563
2020-01-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 1/2563
2020-01-29 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
2020-01-16 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
2020-01-10 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2020-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
2020-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2020-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2020-01-08 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2020-01-08 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2020-01-08 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
2020-01-07 เรื่อง ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
2020-01-07 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาสังคมอารยชน
2019-12-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 12(46)/2562
2019-12-23 ประชุมสัมมนาการจัดทำคู่มือการขอรับรองวิทยฐานะด้านการสอนของสหราชอาณาจักร UKPSF
2019-12-20 ระชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายภาษาอังกฤษสะท้อนคิด
2019-12-20 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2019-12-20 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2019-12-20 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2019-12-19 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาสังคมอารยชน
2019-12-19 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
2019-12-17 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
2019-12-17 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2019-11-21 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 11(45)/2562
2019-11-01 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 11(42)/2562
2019-10-17 เมื่อซึมเศร้า เป็นเรื่องใกล้ตัว
2019-10-08 เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรม “SUAN DUSIT Open House”
2019-10-08 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม SDU Open House
2019-10-01 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(41)/2562
2019-09-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุม ครั้งที่ 9(43)/2562
2019-09-13 ประชุมการจัดงาน SDU Open House 2562
2019-09-13 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติ สำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
2019-09-03 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(40)/2562
2019-08-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 8(42)/2562
2019-08-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน
2019-08-23 ประชุมจัดจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอน ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์
2019-08-16 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน
2019-08-13 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ระบบ AEC)
2019-08-13 อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS
2019-08-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ครั้งที่ 4/2562
2019-08-08 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชากการศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด ครั้งที่ 4/2562
2019-08-08 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน ครั้งที่ 4/2562
2019-08-02 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4/2562
2019-08-01 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลครั้งที่ 4/2562
2019-08-01 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(39)/2562
2019-08-01 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ ครั้งที่ 4/2562
2019-07-11 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2562
2019-07-08 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาสังคมอารยชน
2019-07-08 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
2019-07-04 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษสะท้อนคิด
2019-07-04 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2019-07-03 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2019-07-02 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2019-07-02 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(38)/2562
2019-06-28 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ โครงการ การอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
2019-06-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 6(40)/2562
2019-06-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิค Stop Motio
2019-06-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมด้วย MS-PowerPoint
2019-06-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 9 เดือน
2019-06-24 สำนักส่งเสริมส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ในหัวข้อ สอนอย่างไรให้ WOW