วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2020-11-03 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 8(50)/2563
2020-11-03 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและ จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
2020-10-06 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(49)/2563
2020-09-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 7(53)/2563
2020-09-14 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(48)/2563
2020-08-31 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 6(52)/2563
2020-08-27 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2020-08-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอบ 12 เดือน
2020-08-11 ประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2563
2020-08-04 ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5/2563
2020-07-30 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษารายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2563
2020-07-30 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 5(51)/2563
2020-07-20 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2563
2020-07-08 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2563
2020-07-02 ประชุมการปรับปรุงระบบ academic เพื่อรองรับการคืนเงินและลดค่าบำรุงการศึกษา ของ1/2563
2020-07-02 การประชุมประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลการจัดการศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 6/2563
2020-06-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 4/2563
2020-06-08 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3/2563
2020-02-26 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563
2020-02-14 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
2020-02-04 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2563
2020-01-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 1/2563
2020-01-29 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
2020-01-16 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2563
2020-01-10 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2020-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
2020-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2020-01-09 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2020-01-08 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2020-01-08 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2020-01-08 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้
2020-01-07 เรื่อง ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี
2020-01-07 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1(1)/2563 รายวิชาสังคมอารยชน
2019-12-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมสำนัก ครั้งที่ 12(46)/2562
2019-12-23 ประชุมสัมมนาการจัดทำคู่มือการขอรับรองวิทยฐานะด้านการสอนของสหราชอาณาจักร UKPSF
2019-12-20 ระชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายภาษาอังกฤษสะท้อนคิด
2019-12-20 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน
2019-12-20 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล
2019-12-20 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2019-12-19 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5/2562 รายวิชาสังคมอารยชน