วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2017-04-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐครั้งที่ 1(1)/2560
2017-04-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ หัวข้อ กระบวนการบูรณาการ STEM ในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
2017-04-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา หัวข้อ “สร้างผลงานให้สร้างสรรค์ เรียนให้สนุก ในยุค Thailand 4.0”
2017-04-04 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 4(12)/2560
2017-03-23 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(11)/2560
2017-03-14 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2(5)/2560
2017-03-07 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 3(11)/2560
2017-02-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(10)/2560
2017-02-24 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับเชิญจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ให้ความรู้แก่นักศึกษา รหัส 59
2017-02-22 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1(4)/2560
2017-02-07 ประชุมคณบดีครั้งที่ 2(10)/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
2017-02-01 การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
2017-01-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 9(9)/2560
2017-01-10 ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
2017-01-06 ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560
2017-01-04 สวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2017-01-04 สวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2016-12-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 8(8)/2559
2016-11-15 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 -12.00 น.
2016-11-03 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559
2016-11-01 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 -16.00 น
2016-10-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 7(7)/2559
2016-10-27 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559
2016-10-26 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมหารือแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนติด F หรือ W และยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
2016-10-19 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
2016-09-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6(6)/2559
2016-09-14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2(3) 2559
2016-09-09 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ
2016-08-24 เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ กรณีจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2559 ณ ศูนย์การศึกษา ระนอง 2
2016-08-11 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
2016-08-09 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนและแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม
2016-07-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 4(4)/2559
2016-07-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)