วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2017-09-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA)
2017-09-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะทำงานทวนสอบการจัดทำ มคอ.3-6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้ง 2/2560
2017-09-18 ประชุมหารืองานดูแลจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
2017-09-14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 5 หัวข้อ ก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่กับหัวใจที่โตกว่าเดิม
2017-09-14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 6 หัวข้อ เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความสำเร็จ
2017-09-07 การประชุมคณะทำงานการจัดทำ มคอ.3-6
2017-09-04 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 9(17)/2560
2017-08-31 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมรับฟังนโยบายและช่องทางในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา thai university central adminssion system TCAS ประจำปีการศึกษา 2561
2017-08-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 8(16)/2560
2017-08-17 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ อาจารย์ที่ฉันชื่อนชอบ
2017-08-17 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ คุณลักษณะของครูที่ดี
2017-08-11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปรึกษาหารือระบบฐานข้อมูลอาจารย์ กับกองบริหารงานบุคคลเพื่อหาแนวทางในการจัดสรรอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษา 2560
2017-08-10 ประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)
2017-08-10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการจัดตารางสอบปลายภาคประจำปีการศึกษาที่ 1/2560
2017-08-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 2500116 สังคมอารยชน 4(2-4-6) และรายวิชา 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 4(2-4-6)
2017-08-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8) และรายวิชา 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4(4-0-8)
2017-08-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเรื่องการจัดสรรปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2560
2017-08-02 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดโครงการอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)”
2017-08-01 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 รายวิชา 1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4(2-4-6)
2017-08-01 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 8(16)/2560
2017-07-31 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 7(15)/2560
2017-07-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแนวการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ Active GE lecturers for active learning”
2017-07-20 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษาครั้งที่ 3 หัวข้อ ชีวิตผลิกผันจากดินสู่ดาว
2017-07-20 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ Active learning : simply to variety
2017-07-11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรับรายงานตัว นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
2017-07-05 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดงานทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทาน
2017-07-04 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 7(15)/2560
2017-07-04 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(6)/2560
2017-07-03 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประชุมหารือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2560
2017-06-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (รอบแอดมิชชั่น) ปีการศึกษา 2560
2017-06-22 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6(14)/2560
2017-06-15 เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ต้นแบบระบบบันทึกผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”
2017-06-15 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการครั้งที่ 2 หัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความเป็นผู้นำ”
2017-06-06 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 6(14)/2560
2017-05-31 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
2017-05-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 5(13)/2560
2017-05-25 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2017-05-05 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2017-05-03 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 4(12)/2560
2017-05-03 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 5(13)/2560
2017-04-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐครั้งที่ 1(1)/2560
2017-04-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับอาจารย์ หัวข้อ กระบวนการบูรณาการ STEM ในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
2017-04-24 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษา หัวข้อ “สร้างผลงานให้สร้างสรรค์ เรียนให้สนุก ในยุค Thailand 4.0”
2017-04-04 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 4(12)/2560
2017-03-23 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(11)/2560
2017-03-14 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2(5)/2560
2017-03-07 การประชุมคณบดี มสด.ครั้งที่ 3(11)/2560
2017-02-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 3(10)/2560
2017-02-24 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับเชิญจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ให้ความรู้แก่นักศึกษา รหัส 59
2017-02-22 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1(4)/2560
2017-02-07 ประชุมคณบดีครั้งที่ 2(10)/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
2017-02-01 การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
2017-01-26 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 9(9)/2560
2017-01-10 ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2559 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
2017-01-06 ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560
2017-01-04 สวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2017-01-04 สวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2016-12-29 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 8(8)/2559
2016-11-15 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 -12.00 น.
2016-11-03 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2559
2016-11-01 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 -16.00 น
2016-10-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 7(7)/2559
2016-10-27 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2559
2016-10-26 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมหารือแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนติด F หรือ W และยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
2016-10-19 ประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น.
2016-09-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 6(6)/2559
2016-09-14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 2(3) 2559
2016-09-09 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ
2016-08-24 เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ กรณีจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2559 ณ ศูนย์การศึกษา ระนอง 2
2016-08-11 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
2016-08-09 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนและแนวทางสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม
2016-07-28 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมประจำสำนัก ครั้งที่ 4(4)/2559
2016-07-27 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)