วันที่ หัวข้อกิจกรรมสำนัก
 
2021-12-03 ประชุมเตรียมความพร้อม การสอนรายวิชาคุณค่าของความสุข
2021-11-17 การประชุมอาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา 4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2021-09-07 การประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(55)/2564
2021-08-13 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน SDU QA ปีการศึกษา 2563
2021-06-28 ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2021-06-25 การประชุมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
2021-06-04 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2564
2021-05-24 การประชุม บูรณาการชิ้นงานสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
2021-04-09 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล
2021-03-30 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อ อนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564
2021-03-29 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัด ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความสวนดุสิต ครั้งที่ 2/64
2021-03-22 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นสวนดุสิต
2021-03-19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเร่งรัดจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564
2021-02-24 การประชุมคณบดี ครั้งที่ 1(52)/2564
2020-12-16 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9/2563
2020-11-26 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและ จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5/2563
2020-11-18 ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2563
2020-11-16 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและ จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563
2020-11-09 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและ จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563
2020-11-06 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและ จัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563