ปรัชญา :

วิชาการก้าวหน้า  เทคโนโลยีก้าวไกล  สร้างความประทับใจในบริการ  งานถูกต้องตรงเวลาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ :

1. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ  และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
2. สร้างความพึงพอใจ  เน้นความถูกต้องรวดเร็ว  และพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ :

1. ส่งเสริม  สนับสนุนงานด้านวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2. ประสานงานและให้บริการทางวิชาการด้านแนะนำการเข้าศึกษา  พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษา  ให้กับบุคคลทั่วไป  ผู้ด้อยโอกาสและขาดโอกาสทางการศึกษา 
3. ดำเนินการด้านทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการเรียนพร้อมทั้ง  จัดพิมพ์เอกสารรับรอง  และหลักฐานในการศึกษา 
4. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริหารงานทาง
ด้านวิชาการและทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ 
2. การสร้างความประทับใจในการบริการ 
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

เป้าประสงค์ :

1. นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2. ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพในทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ 
3. มีระบบการปฏิบัติงานและการบริการอย่างชัดเจน  มีคุณภาพ 
4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลหลักและระบบสารสนเทศใช้งานที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ :

1. วางแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
3. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการบริการให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้คู่มือการปฏิบัติงาน 
4. พัฒนาระบบงานใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

แผนการดำเนินงาน :

จากกลยุทธ์ข้างต้น  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำตามรอบปีงบประมาณ    พร้อมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จและเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเผยแพร่สู่สาธารณชน

ภาระกิจหลัก :

1. งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทุกประเภท 
2. งานกำกับดูแล  และประสานงานงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

ภาระกิจรอง :

1. ฐานข้อมูลนักศึกษา 
2. วางระบบงานวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
3. โครงการพิเศษ 
4. ศูนย์หนังสือ