ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นางสาวจิตราพร  จันทรกูล
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

นายสุทัน  มุมแดง
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

 

นางจารุวรรณ  เซ็งแซ่
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

 

นางสาววาสนา  จันทร์จ่าย
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวสิตา  พุ่มดอกไม้
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวศิรินันท์  อ่ำพันธ์ุ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวจีรวรรณ  บุญพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวดุจดาว  ชุนประวัติ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวสินีนาฏ  ลักษณะโยธิน
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นายบุญธรรม  สังขะเสน
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นายอธิพงศ์  อินโท
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นายพัฒน์พงษ์  กุมารสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวพนารัตน์  พรมมา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางธนิดา  แสงอ่วม
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาววารุณี พ่วงสุข
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวพัชราภรณ์  ขำแป้ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวปาริกา  อัคนิวาส
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวรวิวรรณ  เฮี้ยนชาศรี
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวสุธางค์  หงษ์กลาง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวทรรศนีย์  สุทธิภาพย์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวเนาวนุช  เจียมวัฒนาเลิศ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู่
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวชัญญาภัค ตามสอน
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวพนิดา  วงษ์สมัย
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นางสาวสุนิสา  จุ้ยประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นายณัฐวุฒิ  ตันมณี
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นางสัญญลักษณ์  ปภัสสรากาญจน์
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นางสาวณัฐชา  แก้ววิมล
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นางสาวสาริกา    เสือบำรุง
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นายธนธรณ์  ยิ้มแย้ม
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นายอภิชาติ  กรมนา
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการและสื่อสารองค์กร

นางสาวกุลธิดา  โกพัฒตา
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวชไมพร  ชัยบุรินทร์
​เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ