ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นางสาวจิตราพร  จันทรกูล
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

นายสุทัน  มุมแดง
รองผู้อำนวยการสำนักฯ

 

นางจารุวรรณ  เซ็งแซ่
หัวหน้าสำนักงาน

 

นางสาววาสนา  จันทร์จ่าย
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวสิตา  พุ่มดอกไม้
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวศิรินันท์  อ่ำพันธ์ุ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวจีรวรรณ  บุญพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวดุจดาว  ชุนประวัติ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวสินีนาฏ  ลักษณะโยธิน
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวศรัณยา  ฟูเผ่า
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นายบุญธรรม  สังขะเสน
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นายพัฒน์พงษ์  กุมารสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นายอธิพงศ์  อินโท
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นายชินณภัทร์  เจริญรอด
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูล

นางสาวพนารัตน์  พรมมา
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวพัชราภรณ์  ขำแป้ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นายสมชัย  จารุธนกิจพานิช
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวปาริกา  อัคนิวาส
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางธนิดา  แสงอ่วม
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวพนิดา  วงษ์สมัย
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวทรรศนีย์  สุทธิภาพย์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวรวิวรรณ  เฮี้ยนชาศรี
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวสุธางค์  หงษ์กลาง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวเนาวนุช  เจียมวัฒนาเลิศ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการ

นางสาวสุนิสา  จุ้ยประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการ

นางสาวณัฐชา  แก้ววิมล
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการ

นางสาวกุลธิดา  โกพัฒตา
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการ

นายณัฐวุฒิ  ตันมณี
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการ

นางสาวสาริกา    เสือบำรุง
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการ

นายธนัช  ยิ้มแย้ม
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการ

นายอภิชาติ  กรมนา
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการ

นางสัญญลักษณ์  ปภัสสรากาญจน์
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
งานอำนวยการ

นางจำนรรจา  พลอยมุกดา
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ปฏิบัติงานที่เลขานุการรองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวณญาดา  สัจจาสุวรร
​เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ปฏิบัติงานที่เลขานุการรองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ