หัวข้อประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2564
ประกาศ ณ วันที่ : 2021-02-17
เอกสารแนบ : ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษารหัส 63.pdf
รายละเอียด :