หัวข้อประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒
ประกาศ ณ วันที่ : 2020-06-22
เอกสารแนบ : ประกาศเปิดปิดปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2).pdf
รายละเอียด :