หัวข้อประกาศ : คำสั่งแต่งตั้ง 1276-2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 AEC
ประกาศ ณ วันที่ : 2020-04-22
เอกสารแนบ : คำสั่งแต่งตั้ง 12762563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา2563AEC.pdf
รายละเอียด :