หัวข้อประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าร้อยละของแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ.2562
ประกาศ ณ วันที่ : 2019-10-11
เอกสารแนบ : ค่าร้อยละของแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ.2562.pdf
รายละเอียด :