หัวข้อประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี และสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการ)
ประกาศ ณ วันที่ : 2019-05-22
เอกสารแนบ : ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ศึกษาศาสตร์ 4 ปีและสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมฯ.pdf
รายละเอียด :