หัวข้อประกาศ : คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 887/2562 เรื่องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (AEC)
ประกาศ ณ วันที่ : 2019-03-07
เอกสารแนบ : คำสั่งที่ ๘๘๙-๖๒ คำสั่งเปลี่ยนแปลงผู้สอน 2-60.pdf
รายละเอียด :