หัวข้อประกาศ : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/61 (AEC)
ประกาศ ณ วันที่ : 2019-02-22
เอกสารแนบ : คำสั่งที่ ๗๔๐-๒๕๖๒ แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภ.pdf
รายละเอียด :