หัวข้อประกาศ : ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป)
ประกาศ ณ วันที่ : 2017-05-26
เอกสารแนบ : 1495786354_2560-ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560.pdf
รายละเอียด :

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 
(สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป)