วันที่ หัวข้อประกาศ
 
2021-03-03 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2564
2021-02-17 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการวัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และการเทียบโอนประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2564
2021-02-17 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษารหัส 63
2021-02-04 ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ฉบับ 2 พ.ศ.2563
2021-01-29 ประกาศ กำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษานักศึกษาภาคปกติ 2564
2020-12-01 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
2020-10-07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)
2020-09-21 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินอกเวลาราชการ พ.ศ.2563
2020-08-04 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
2020-06-22 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒
2020-06-05 อัตราค่าธรรมเนียม ธุรกิจการบิน(นักศึกษาจีน)
2020-04-22 คำสั่งแต่งตั้ง 1276-2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 AEC
2020-01-23 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
2019-11-11 ประกาศ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
2019-11-08 คำสั่งที่ 4777-2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
2019-10-11 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าร้อยละของแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ.2562
2019-10-07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
2019-10-04 สรุปบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้ดำเนินการปรับ พักสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559
2019-07-23 กําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 พ.ศ.2562
2019-06-28 รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562