วันที่ หัวข้อประกาศ
 
2018-03-30 ขั้นตอนการติดต่อขอใช้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2018-02-08 กําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 พ.ศ.2561
2017-07-19 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 56-59
2017-07-18 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา รหัส 56-58 เนื่องจากขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
2017-07-18 ประกาศรายชื่อนักศึกษา รหัส 59 ที่มีสถานภาพ นักศึกษารอพินิจ
2017-05-26 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป)
2017-02-24 ประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดเปิด-ปิดภาคการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2560 พ.ศ. 2560
2016-08-29 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559
2016-08-29 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
2016-08-29 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559
2016-08-18 การรับรองคุณวุฒิ กคศ. หลักสูตรสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
2016-08-17 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 พ.ศ. 2559
2016-08-15 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการสำหรับจัดการ การชี้แจงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย กรณีปลอมแปลงวุฒิการศึกษาและเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ.2559
2016-08-15 การรับรองคุณวุฒิ
2016-04-25 ประกาศ มสด.การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2559
2015-08-27 ขออนุญาตปิดระบบบริหารการศึกษา (iREGIS.DUSIT.AC.TH) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
2015-07-23 ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ และภาคปกติ (นอกเวลา) ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เนื่องจาก ระยะเวลาเรียนเกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
2015-07-21 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก้บเงินค่าธรรมเนียม นศ.ภาคปกติ 7 ภาคเรียน
2015-07-21 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียม นศ.ภาคปกติ สาขาวิชาศิลปศึกษาและธุรกิจระหว่างประเทศ
2015-06-25 รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่พ้นสภาพจาการเป็นนักศึกษา เนื่องจาก ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2557