วันที่ หัวข้อประกาศ
 
2020-12-01 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
2020-10-07 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)
2020-09-21 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินอกเวลาราชการ พ.ศ.2563
2020-08-04 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
2020-06-22 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒
2020-06-05 อัตราค่าธรรมเนียม ธุรกิจการบิน(นักศึกษาจีน)
2020-04-22 คำสั่งแต่งตั้ง 1276-2563 แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 AEC
2020-01-23 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
2019-11-11 ประกาศ นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
2019-11-08 คำสั่งที่ 4777-2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระบบ AEC
2019-10-11 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าร้อยละของแต่ละช่วงค่าระดับคะแนน ในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ.2562
2019-10-07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
2019-10-04 สรุปบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ได้ดำเนินการปรับ พักสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559
2019-07-23 กําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 พ.ศ.2562
2019-06-28 รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
2019-05-22 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 4 ปี และสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการ)
2019-03-07 คำสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 887/2562 เรื่องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (AEC)
2019-02-22 คำสั่งถอนรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่2/61 (AEC)
2019-02-22 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/61 (AEC)
2018-02-08 กําหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 พ.ศ.2561