หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2557
ข่าว ณ วันที่ : 2014-08-21
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2557

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยมี ดร.ภิรดี  วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นประธานในการประชุมโดยมีวาระสำคัญดังนี้  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556  และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 9 เดือน) (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 และ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2558-2560