หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556
ข่าว ณ วันที่ : 2014-06-12
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556  ณ ห้องประชุม Conference room 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.ดร.เปรมสุรีย์  เชื่อมทอง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการมีรายนามดังต่อไปนี้ ผศ.โรจนา ศุขะพันธ์ , ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย , ดร.ประวรดา โภชนจันทร์ , ดร.สุภาภรณ์  ตั้งดำเนินสวัสดิ์ และนางสาวมลธิรา  โพธิ์น้อย ซึ่งผลการตรวจประเมิน สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้คะแนน 4.83 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก