หัวข้อข่าว : รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคจัดสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระบบ AEC
ข่าว ณ วันที่ : 2019-12-27
เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคจัดสอบในมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระบบ AEC.pdf
รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคจัดสอบวิทยาเขตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาระบบ AEC.pdf
รายละเอียด :

เครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย