หัวข้อข่าว : ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีในมหาวิทยาลัย/ ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธรประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2563)
ข่าว ณ วันที่ : 2019-11-27
เอกสารแนบ : ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ สิรินธรประจาภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 มกราคม 2563).pdf
รายละเอียด :