หัวข้อข่าว : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อนุมัติวันที่ 18 ตุลาคม 2562)
ข่าว ณ วันที่ : 2019-11-15
เอกสารแนบ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อนุมัติวันที่ 18 ตุลาคม 2562).pdf
เอกสารการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ป.บั.pdf
แบบฟอร์ม คส.01.10 และแบบฟอร์ม Pay at post .pdf
รายละเอียด :