หัวข้อข่าว : ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2562 (ระบบ AEC)
ข่าว ณ วันที่ : 2019-11-06
เอกสารแนบ : คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบและกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบปลายภาค ภาคปกติ 1-62.pdf
ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ในมหาวิทยาลัย)1-62.pdf
ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์วิทยาศาสตร์)1-62.pdf
ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)1-62.pdf
ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)1-62.pdf
ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง).pdf
ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)1-62.pdf
รายละเอียด :

เครื่องแบบการแต่งกายที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย