หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าว ณ วันที่ : 2019-06-25
เอกสารแนบ : สังคมอารยชน.pdf
ความเป็นสวนดุสิต.pdf
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน.pdf
ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด.pdf
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน.pdf
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้.pdf
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี.pdf
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล.pdf
รายละเอียด :