หัวข้อข่าว : เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 รายวิชา 400113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 3(2-2-5)
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-06
เอกสารแนบ : TQF3_4000113DigitalLiteracy.docx
รายละเอียด :