หัวข้อข่าว : เอกสารประกอบการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2018-07-04
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

1.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
3.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
4.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
5.ข้อบังคับ-การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
6.ข้อบังคับ-การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 
7.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2549 
8.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ.2555 
9.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ (ฉบับ2) พ.ศ.2557
10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2557 
11.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (7ภาคเรียน) พ.ศ.2558 
12.ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2559 
13.ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนการเรือน 4 สาขาวิชา พ.ศ.2559 
14.ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2560 
15.กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-61(ระบบAEC)
16.กิจกรรมวิขาการของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2-61(ระบบเดิม) 
17.กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-61(AEC) 
18.กิจกรรมวิชาการของผู้ประสานงานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2-61(ระบบเดิม) 
19.กิจกรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-61(AEC) 
20.กิจกรรมวิชาการของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาที่ 2-61(ระบบเดิม)