หัวข้อข่าว : ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะ/โรงเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ข่าว ณ วันที่ : 2018-06-29
เอกสารแนบ : คณะครุศาสตร์.pdf
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.pdf
คณะวิทยาการจัดการ.pdf
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf
คณะพยาบาลศาสตร์.pdf
โรงเรียนการเรือน.pdf
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ.pdf
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง.pdf
วิทยาเขต-ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง.pdf
รายละเอียด :

สำหรับวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 4 แห่ง สามารถรับชมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  โดยการถ่ายทอดสด (Skype) ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง