หัวข้อข่าว : ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้หลักสูตรสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ข่าว ณ วันที่ : 2018-06-14
เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้หลักสูตรสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559.pdf
รายละเอียด :