หัวข้อข่าว : รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค จัดสอบวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ข่าว ณ วันที่ : 2018-06-04
เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขาดสอบปลายภาคจัดสอบวิทยาเขตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา.pdf
รายละเอียด :


รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค
จัดสอบวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
***จัดสอบให้รอบสุดท้ายแล้วนะครับ***
ถ้าไม่สามารถมาสอบได้ทางมหาวิทยาลัยจะปรับคะแนนตามคะแนนเก็บที่มี

การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย