หัวข้อข่าว : รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค จัดสอบในมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ข่าว ณ วันที่ : 2018-06-04
เอกสารแนบ : รายชื่อนักศึกษายื่นคำร้องขาดสอบปลายการศึกษาที่2-2560.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา.pdf
รายละเอียด :


รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขาดสอบปลายภาคจัดสอบในมหาวิทยาลัย
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
***จัดสอบให้รอบสุดท้ายแล้วนะครับ***
ถ้าไม่สามารถมาสอบได้ทางมหาวิทยาลัยจะปรับคะแนนตามคะแนนเก็บที่มี

การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย