หัวข้อข่าว : กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (อนุมัติวันที่ 31 มกราคม 2561) และภาคการศึกษาที่ 2/2560 (อนุมัติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)
ข่าว ณ วันที่ : 2018-02-14
เอกสารแนบ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 31 มกราคม 2561.pdf
สาเหตุที่ไม่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560.pdf
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561.pdf
รายการค้างหนังสือ.pdf
รายละเอียด :