หัวข้อข่าว : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-27
เอกสารแนบ :
รายละเอียด :

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer) อาคาร 11 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2560
โดยมี ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระสำคัญ อาทิเช่น การขอใช้และการจัดสรรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Computer) อาคาร 11 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2560 (เปิดภาคเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2560)