หัวข้อข่าว : ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-27
เอกสารแนบ : กำหนดการอบรม 1-3-4 ส.ค. 2560.pdf
รายละเอียด :


ยืนยันการเข้าร่วมอบรมดังกล่าวได้ที่ https://goo.gl/3k7YnN ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560