หัวข้อข่าว : ตารางเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษารหัส 59 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 AEC (เปิดเรียน 15 ส.ค. 60)
ข่าว ณ วันที่ : 2017-07-05
เอกสารแนบ : ตารางเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนัก.pdf
รายละเอียด :

ตารางเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษารหัส 59

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระบบ AEC (เปิดเรียน 15 ส.ค. 60)