หัวข้อข่าว : รายชื่อนักศึกษากรณียื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค 2-59 AEC ภาคปกติ
ข่าว ณ วันที่ : 2017-06-05
เอกสารแนบ : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.pdf
รายชื่อนักศึกษากรณียื่นคำร้องขาดสอบปลายภาค 2-59 AEC ภาคปกติจัดสอบในมหาวิทยาลัย.pdf
รายชื่อนักศึกษากรณียื่นคาร้องขาดสอบปลายภาค 2-59 ภาคปกติ AEC วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง.pdf
รายละเอียด :

ตัวอย่างการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกต้อง